دسترسی سریع

آرشیو فیلمآرشیو فیلم

پیام ویدیویی خانم مژده روشن طبری رئیس کمیته امور کشورهای در حال توسعه ایزو (DEVCO) به مناسبت روزجهانی استاندارد

پیام ویدیویی خانم مژده روشن طبری رئیس کمیته امور کشورهای در حال توسعه ایزو (DEVCO) به مناسبت روزجهانی استاندارد
1400/7/22 پنجشنبه