دسترسی سریع

دستورالعمل به روزرسانی
  • با توجه به طراحی صفحات مختلف برای واحدهای مختلف سازمان در پورتال و تعریف سطوح کاربری برای آنها ، واحدهای مربوطه موظفند اطلاعات خود را برروی پورتال به روز نمایند. 
  • با توجه به افزایش خدمات الکترونیکی تدریجا، طبقه بندی خدمات به روز می گردد.
  • در صورت وجود بخشنامه یا اطلاعیه جدید مورد در بخش رویداد های مهم پورتال درج می گردد.