دسترسی سریع

1400/7/14 چهارشنبه
لیست مشارکت الکترونیکی
0
تاریخ تکمیل فرمنوعموضوعواحد متولیفایل مرتبط(پیش نویس قبل نظردهی)قانون مرتبطتاریخ شروع اظهار نظرتاریخ پایان اظهار نظرشرح/توضیحات تصمیم گیری الکترونیکی انتشار نتایج
1400/07/12 08:36:23
بخشنامه ها
نحوه توزیع عادلانه نمونه بین آزمایشگاه های همکار استانی
1. معاونت نظارت بر اجرای استاندارد و مدیران تخصصی ذی ربط2. ادارات کل استان ها
Download
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
1400/07/11 08:39:56
1400/07/30 08:40:01
هدف از تدوین این شیوه نامه تعیین پروتکل و الگوریتم توزیع عادلانه نمونه بین آزمایشگاه های همکار استانی می باشد
تصمیم گیری الکترونیکی  
1400/07/09 23:28:34
دستورالعمل ها
روش اجرایی صدور، تمدید، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، ابطال و صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی
معاونت نظارت بر اجرای استاندارد ستاددفتر نظارت بر اجرای استاندارد ادارات کل استان ها
Download
1. قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه های بعدی آن مصوب بهمن سال 1371 و خرداد سال 1376، ضوابط اجرایی و سایر قوانین ذی ربط2. مصوبات شورای عالی استاندارد
1400/07/10 23:38:55
1400/07/30 23:38:59

1400/07/09 23:14:17
دستورالعمل ها
دستور العمل انتخاب واحد تولیدی نمونه
1. معاونت نظارت بر اجرای استاندارد2. ادارات کل استان ها
Download
قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 و اصلاحات بعدی آن و ضوابط و آیین نامه های اجرایی ذیربط مصوب شورای عالی استاندارد
1400/07/10 23:20:32
1400/07/30 23:20:38

تصمیم گیری الکترونیکی-  
1400/07/09 22:45:04
دستورالعمل ها
دستور العمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، ابطال پروانه کاربرد نشان حلال
مسئولیت اجرای این دستور العمل بر عهده ادارات کل استاندارد استان ها، دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال با همکاری حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهادکشاورزی استان ها و حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور می باشدنظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت نظارت بر اجرای استاندارد و نظارت بر حسن اجرای احکام شرعی بر عهده دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی می باشد

1. قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه های بعدی آن مصوب بهمن 1371 و خرداد 1376، سایر قوانین، مقررات و ضوابط اجرایی2. قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب مجلس شورای اسلامی 1387/12/143. آئین نامه اجرایی قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران 1388/10/274. مصوبه شورای عالی استاندارد در خصوص تصویب نشان حلال 1389/12/15. ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به کار بستن علائم آن ها موضوع (بند 7 ماده 20 قانون موسسه) مصوبه 1375/7/4
1400/07/09 23:11:43
1400/07/30 23:11:47