آرشیو فیلم

بيشتر

پنجشنبه1400/7/22

15:47:1

420

پیام ویدیویی خانم مژده روشن طبری رئیس کمیته امور کشورهای در حال توسعه ایزو (DEVCO) به مناسبت روزجهانی استاندارد