آرشیو فیلم

بيشتر

دوشنبه1400/8/24

09:26:3

331

کربن صفر چیست و چگونه میتوانیم به آن دست یابیم؟

با استانداردهای بین المللی، دستیابی به صفر خالص و ساختن آینده ای پایدارتر ممکن است. برای دیدن ویدئو کلیک کنید