محمد صابری: توسعه روستايي و شاخص هاي استاندارد

  • شماره خبر: 12584
  • تاریخ: 15 خرداد 1399
  • تعداد بازدید: 89

توسعه روستايي به معني افزايش وسعت انتخاب و توسعه محدوده هاي توليد ثروت است ,به طوري که در مقابل مهاجرت از روستاها ؛ بازدارنده باشد  و انگيزه و مزيت  هجرت از محيط هاي روستايي  حذف شود.
براي تحقق اين هدف بايد شاخص ها و استانداردهاي لازم در زمينه هاي تامين مالي ، زمان و مکان اجراي طرح ها و همچنين نوع و گونه هاي توسعه و نيازهاي روستاها تبيين و فراهم شود.
اگر تلاش ها در اين حوزه  از استانداردهاي حداقلي به دور باشد ؛ دستاوردي نخواهد داشت بلکه پيامدهاي منفي هم دارد.
 استانداردهاي اين بخش ايجاد همبستگي ميان نيازهاي ساکنان روستاها و مزيت هاي توسعه توليد ثروت است و بايد شاخص هاي تامين مالي و نظارت و زنجيره هاي اقتصادي پايدار  رعايت شود و هدف عالي هم بايد کاهش منطقي فاصله محيط هاي شهري و روستايي باشد

سازمان‌های بین‌الملل