در ادامه برنامه های روز جهانی استاندارد
دوشنبه 1396/07/24
مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی عنوان کرد:
پنج‌شنبه 1396/07/20
مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی:
چهارشنبه 1396/07/19
سازمان‌های بین‌الملل