مدیر کل اداره استاندارد آذربایجان غربی:
چهارشنبه 1398/09/20
مدیر کل اداره استاندارد آدربایجان غربی:
یکشنبه 1398/09/17
در اداره کل استاندارد آذربایجان غربی برگزار شد
چهارشنبه 1398/09/06
مدیر کل اداره استاندارد آذربایجان غربی مطرح کرد:
یکشنبه 1398/08/26
توسط اداره کل استاندارد آذربایجان غربی صورت گرفت:
چهارشنبه 1398/08/22
مدیر کل اداره استاندارد آذربایجان غربی مطرح کرد:
یکشنبه 1398/08/19
برای اولین بار در آذربایجان غربی:
پنج‌شنبه 1398/08/16
سازمان‌های بین‌الملل