اداره کل استاندارد آذربایجان غربی برگزار کرد:
یکشنبه 1398/05/27
مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی:
پنج‌شنبه 1398/05/24
اداره کل استاندارد آذربایجان غربی برگزار کرد
یکشنبه 1398/05/13
مدیر کل اداره استاندارد آذربایجان غربی خبر داد :
یکشنبه 1398/05/06
معاون سازمان ملی استاندارد ایران در دیدار با استاندار آذربایجان غربی گفت:
چهارشنبه 1398/05/02
مرندی مقدم در دیدار با اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی آذربایجان غربی:
چهارشنبه 1398/05/02
سازمان‌های بین‌الملل