مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی خبر داد
چهارشنبه 1398/11/02
اداره کل استاندارد آذربایجان غربی برگزار کرد:
یکشنبه 1398/10/15
توسط اداره کل استاندارد آذربایجان غربی برگزار شد:
سه‌شنبه 1398/10/10
اداره کل استاندارد آذربایجان غربی:
دوشنبه 1398/10/09
سازمان‌های بین‌الملل