در جلسه شورای استاندارد آذربایجان غربی مطرح شد:
چهارشنبه 1397/12/22
به منظور استاندارد سازی انجام شد
سه‌شنبه 1397/12/21
توسط اداره کل استاندارد آذربایجان غربی برگزار شد
چهارشنبه 1397/12/15
سازمان‌های بین‌الملل