در راستاي استانداردسازي واحدهاي توليدي صورت گرفت:
چهارشنبه 1396/11/25
بزرگداشت اقدام فرمانده بوشهری در دستگیری تفنگداران دریایی آمریکا؛
چهارشنبه 1396/11/11
همکاری‌های شهرداری و استاندارد در ساماندهی زمین‌های بازی، قوت می‌گیرد
چهارشنبه 1396/11/11
سازمان‌های بین‌الملل