در آخرین روز هفته استاندارد:
شنبه 1397/07/28
مدیرکل استاندارد تهران:
سه‌شنبه 1397/07/24
سازمان‌های بین‌الملل