دانستن قوانین حق شهروندان است
پنج‌شنبه 1399/11/23
تاکید مدیر کل استاندارد خراسان شمالی :
دوشنبه 1399/11/20
در جلسه شورای احیاء امر به معروف و نهی از منکر استاندارد خراسان شمالی :
یکشنبه 1399/11/19
دانستن قوانین حق شهروندان است
پنج‌شنبه 1399/11/16
سازمان‌های بین‌الملل