توسط اداره کل استاندارد استان خوزستان:
چهارشنبه 1398/07/10
در شورای استاندارد خوزستان تصویب شد:
یکشنبه 1398/06/24
توسط اداره استاندارد خرمشهر:
چهارشنبه 1398/06/06
سازمان‌های بین‌الملل