رئیس برنامه ریزی خوزستان؛
دوشنبه 1399/10/15
سرپرست اداره کل استاندارد خوزستان:
دوشنبه 1399/10/15
معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس حمید اشتری در اهواز:
دوشنبه 1399/10/15
اداره استاندارد آبادان
چهارشنبه 1398/11/30
سازمان‌های بین‌الملل