مدیر کل استاندارد استان زنجان:
پنج‌شنبه 1398/11/24
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
پنج‌شنبه 1398/11/24
مدیر کل استاندارد زنجان در نشست خبری:
چهارشنبه 1398/11/16
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
دوشنبه 1398/10/09
سازمان‌های بین‌الملل