معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان :
سه‌شنبه 1398/07/23
بیان مضرات وسایل بی کیفیت به مردم باید شدت یابد
یکشنبه 1398/07/21
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
پنج‌شنبه 1398/07/18
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
پنج‌شنبه 1398/07/18
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
پنج‌شنبه 1398/07/18
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
یکشنبه 1398/07/14
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
یکشنبه 1398/07/14
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
یکشنبه 1398/07/14
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
چهارشنبه 1398/07/03
سازمان‌های بین‌الملل