مدير كل استاندارد استان فارس :
پنج‌شنبه 1396/05/12
با حضور معاونت نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران،
پنج‌شنبه 1396/05/05
سازمان‌های بین‌الملل