مدیر کل استاندارد قزوین خبر داد
شنبه 1398/07/20
در شش ماه اول سالجاری صورت گرفت
پنج‌شنبه 1398/07/18
سرهنگ پاسدار مجید نبی محمدی در نشست با همکاران استاندارد قزوین گفت
دوشنبه 1398/07/01
مدی کل استاندارد قزوین
شنبه 1398/06/30
سازمان‌های بین‌الملل