در دیدار مدیر کل استاندارد قزوین با دادستان قزوین تاکید شد:
یکشنبه 1399/04/08
سازمان‌های بین‌الملل