در دیدار دادستان استان قم با مدیر کل استاندارد استان تاکید شد:
شنبه 1398/09/16
در استان قم برگزار شد :
پنج‌شنبه 1398/08/02
با حضور استاندار قم برگزار شد
یکشنبه 1398/07/21
سازمان‌های بین‌الملل