رییس مرکز ملی تایید صلاحیت کشور در حاشیه حضور در استاندارد استان مرکزی
دوشنبه 1398/10/30
مهناز جعفریان مدیر کل استاندارد مرکزی:
چهارشنبه 1398/10/11
در استاندارد مرکزی صورت گرفت :
پنج‌شنبه 1398/09/28
در استان مرکزی صورت پذیرفت :
سه‌شنبه 1398/09/26
سازمان‌های بین‌الملل