در مراسم شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران:
چهارشنبه 1398/08/22
در استان مرکزی عملیاتی شد:
چهارشنبه 1398/08/01
در استاندارد مرکزی تحقق یافت:
یکشنبه 1398/07/21
سازمان‌های بین‌الملل