معاون استاندارد سازی و آموزش استاندارد هرمزگان تاکید کرد:
چهارشنبه 1399/02/24
مدیرکل استاندارد هرمزگان خبرداد
سه‌شنبه 1398/11/15
سازمان‌های بین‌الملل