مدیرکل استاندارد همدان خبر داد:
پنج‌شنبه 1399/03/08
مدیرکل استاندارد استان همدان عنوان کرد:
پنج‌شنبه 1399/02/11
مدیر کل استاندارد استان همدان عنوان کرد:
پنج‌شنبه 1399/02/11
مدیر کل استاندارد همدان:
یکشنبه 1399/02/07
سازمان‌های بین‌الملل