به مناسبت هفته استاندارد صورت گرفت:
دوشنبه 1396/07/24
مدیر کل استاندارد استان همدان خبر داد:
دوشنبه 1396/07/24
معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد همدان:
شنبه 1396/07/22
معاون سازمان ملی استاندارد:
شنبه 1396/07/22
معاون سازمان ملی استاندارد:
شنبه 1396/07/22
مدیر کل استاندارد استان همدان خبر داد:
یکشنبه 1396/07/16
سازمان‌های بین‌الملل