مدیرکل استاندارد استان همدان تأکید کرد:
سه‌شنبه 1398/05/22
مدیرکل استاندارد همدان:
چهارشنبه 1398/05/16
مدیرکل استاندارد استان همدان عنوان کرد:
سه‌شنبه 1398/05/01
سازمان‌های بین‌الملل