در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری انجام شد:
پنج‌شنبه 1398/09/21
سازمان‌های بین‌الملل