در دیدار مدیرکل استاندارد گلستان با رئیس بخش حوزه قضایی نوکنده تصریح شد:
چهارشنبه 1397/05/24
در دیدار مدیرکل استاندارد گلستان با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان کردکوی تاکید شد:
چهارشنبه 1397/05/24
با موافقت کمیته علائم انطباق معیار مصرف انرژی استاندارد گلستان:
یکشنبه 1397/05/07
سازمان‌های بین‌الملل