مدیرکل استاندارد یزد:
چهارشنبه 1398/05/23
مديركل استاندارد يزد :
پنج‌شنبه 1398/05/17
مدیر کل استاندارد یزد:
چهارشنبه 1398/05/02
مدیرکل استاندارد یزد:
چهارشنبه 1398/04/12
سازمان‌های بین‌الملل