مدیر کل استاندارد یزد:
سه‌شنبه 1397/11/23
مدیرکل استاندارد یزد خواستار شد:
شنبه 1397/10/29
مدیر کل استاندارد یزد:
پنج‌شنبه 1397/10/27
مدیر کل استاندارد یزد:
دوشنبه 1397/10/24
مدیر کل استاندارد یزدخبر داد:
دوشنبه 1397/10/10
سازمان‌های بین‌الملل