در پنجمین روز از هفته استاندارد:
چهارشنبه 1399/07/23
درسومین روز از هفته استاندارد اعلام شد:
سه‌شنبه 1399/07/22
در دومین روز از هفته استاندارد:
سه‌شنبه 1399/07/22
درهفتمین روز از هفته دفاع مقدس:
سه‌شنبه 1399/07/08
مدیراستاندارد یزد:
سه‌شنبه 1399/06/04
سازمان‌های بین‌الملل