مدیرکل استاندارد یزد:
چهارشنبه 1399/03/07
درروزهای کرونایی رمضان:
شنبه 1399/02/27
تاپایان سال 98 انجام شد:
چهارشنبه 1399/02/10
مدیرکل استاندارد یزد:
پنج‌شنبه 1399/01/28
مدیرکل استاندارد یزد:
یکشنبه 1399/01/24
سازمان‌های بین‌الملل