به مناسبت روز جانباز:
پنج‌شنبه 1398/01/29
د راستای پیشبرد اهداف رونق تولید:
سه‌شنبه 1398/01/27
توسط مدیر کل استاندارد یزد انجام شد:
پنج‌شنبه 1397/12/23
مدیرکل استاندارد یزد:
دوشنبه 1397/12/20
مدیرکل استاندارد یزد خبر داد:
سه‌شنبه 1397/12/14
مدیر کل استاندارد یزد:
سه‌شنبه 1397/11/23
مدیرکل استاندارد یزد خواستار شد:
شنبه 1397/10/29
مدیر کل استاندارد یزد:
پنج‌شنبه 1397/10/27
مدیر کل استاندارد یزد:
دوشنبه 1397/10/24
سازمان‌های بین‌الملل