توسط مدیراستاندارد یزدانجام شد:
سه‌شنبه 1399/04/24
در سال جهش تولید:
پنج‌شنبه 1399/04/19
تا پایان خرداد ماه امسال:
شنبه 1399/04/07
درابتدای سال جهش تولید:
سه‌شنبه 1399/03/20
مدیر استاندارد یزد:
سه‌شنبه 1399/03/13
مدیرکل استاندارد یزد:
چهارشنبه 1399/03/07
سازمان‌های بین‌الملل