به مناسبت روز جانباز:
پنج‌شنبه 1398/01/29
د راستای پیشبرد اهداف رونق تولید:
سه‌شنبه 1398/01/27
توسط مدیر کل استاندارد یزد انجام شد:
پنج‌شنبه 1397/12/23
مدیرکل استاندارد یزد:
دوشنبه 1397/12/20
مدیرکل استاندارد یزد خبر داد:
سه‌شنبه 1397/12/14
سازمان‌های بین‌الملل